Saturday, 05/12/2020 - 00:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Hà

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019

của Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS PHÚC HÀ

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán – tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 của Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà (theo biểu số 4 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ phận tài vụ và các cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3(t/h);
- Lưu :VT.

                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                     Mông Thị Chiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 54
Tháng 12 : 79
Năm 2020 : 4.440