Sunday, 24/10/2021 - 15:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Hà

KẾ HOẠCH " Thực hiện các khoản thu năm học 2020 – 2021"

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH&THCS PHÚC HÀ                          Độc lập – Tự do- hạnh phúc

 

  Số: 01/KH-TH&THCSPH                  TP.Thái Nguyên, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện các khoản thu năm học 2020 – 2021

 

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 09/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cấp mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lí;

Căn cứ văn bản số 1849/SGD ĐT – KHTC ngày 04/9/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021.

Căn cứ văn bản số 1435/GDĐT-KHTV ngày 25/9/2020 của Liên phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Thái Nguyên và Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản thu trong các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu trong năm học 2020 - 2021 gồm các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.

- Thực hiện chủ trương quản lý tốt các khoản thu chi trong cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Đồng thời để tăng cường công tác tham mưu phát triển giáo dục Tiểu học và THCS, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục trên địa bàn xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên.

- Xây dựng được môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội lành mạnh.

- Huy động được sự tham gia của gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Sử dụng các khoản thu phải tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, được hạch toán kế toán riêng theo từng khoản thu.

II. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

-Phục vụ cho việc học tập của học sinh toàn trường trong năm học 2020- 2021.

III. CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2020-2021

1. Các khoản thu theo quy định.

1.1. Tiền Học phí: (Thu đối với học sinh khối THCS)

Mức thu: 20.000 đồng/tháng

- Thực hiện thu theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 09/07/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cấp mầm non và cấp học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân năm học 2020-2021 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lí;

- Thực hiện thu học phí theo học kỳ, nhà trường nộp kho bạc nhà nước quản lý thu chi theo đúng quy định của tài chính.

- Thực hiện các chế độ miễn giảm hoặc các chính sách đãi ngộ khác theo quy định của Chính Phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo quy định. Miễn thu hộ nghèo và giảm 1/2 đối với hộ cận nghèo.

1.2. Tiền gửi xe đạp:

    Mức thu: 15.000 đồng/tháng

- Thực hiện thu theo Quyết định số 42/2016/QĐ - UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Thái Nguyên;

- Thực hiện thu theo học kỳ.

- Miễn thu đối với học sinh con hộ nghèo, con hộ cận nghèo.

2. Các khoản thu thoả thuận:

   2.1. Tiền nước uống tinh khiết. (Thu từ tháng 10/2020)

    Mức thu: 10.000 đồng/ học sinh/ tháng . Thực hiện thu theo học kỳ, quyết toán thu chi theo năm học. (Có bảng dự toán chi tiết kèm theo).

          2.2. Tiền học Tiếng Anh lớp 1. (Chỉ thu học sinh học lớp 1)

          Mức thu: 20.000 đồng/học sinh/tháng

          Thực hiện thu theo học kỳ, quyết toán thu - chi theo năm học.(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo). 

          2.3. Tiền học tin học lớp 3, 4, 5. (Chỉ thu học sinh học lớp 3,4,5)

          Mức thu: 16.000 đồng/học sinh/tháng

          Thực hiện thu theo học kỳ, quyết toán thu - chi theo năm học.(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo). 

          2.4. Tiền ăn bán trú.

          Mức thu: 18.000 đồng/học sinh/xuất ăn. (Thu đối với HS ăn bán trú)

          Thực hiện thu theo tháng, quyết toán thu - chi theo năm học.(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo). 

          2.5. Tiền phục vụ bán trú.

          Mức thu: 80.000 đồng/học sinh/tháng. (Thu đối với HS ăn bán trú)

          Thực hiện thu theo tháng, quyết toán thu - chi theo năm học.(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo). 

          2.6. Tiền mua vật dụng bán trú.

          Mức thu: 250.000 đồng/học sinh/toàn khóa. (Thu đối với HS lớp 1 ăn bán trú)

          Thực hiện thu theo năm học, quyết toán thu - chi theo năm học.(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo). 

          3. Các khoản thu hộ.

          3.1. Tiền Bảo hiểm y tế:

Thực hiện thu theo Hướng dẫn số 1745/HDLT- GDĐT-BHXH ngày 21/08/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên và Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

Lần 1: Mức thu: 140.805 đồng/học sinh/3 tháng. (Thu đối với học sinh lớp 1), Thu một lần vào cuối tháng 9. (có bảng dự toán chi tiết kèm theo)    

Lần 2:  Mức thu: 563.220 đồng/học sinh/năm. Thực hiện thu theo năm học, quyết toán thu - chi theo năm học.(có bảng dự toán chi tiết kèm theo)   

          3.2.Tiền quỹ Đội:

    Mức thu: 60.000 đồng/đội viên/năm học. Thực hiện thu theo năm học, quyết toán thu chi theo năm học. (Có bảng dự toán chi tiết kèm theo).

          4. Các khoản thu hộ, chi hộ:

 4.1.Tiền tin nhắn điện tử.

      Mức thu: 40.000 đồng/học sinh/năm học; Thực hiện thu theo năm học, quyết toán thu - chi theo năm học.(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo)  

       * Các khoản thu trên được lấy ý kiến của phụ huynh tại hội nghị họp phụ huynh đầu năm học. Nhà trường trực tiếp quản lý, sử dụng và mở sổ sách theo dõi đầy đủ theo quy định của tài chính, công khai dự toán, quyết toán theo quy định, phụ huynh tham gia giám sát.

IV. HÌNH THỨC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP.

- Thống nhất chủ trương và lập kế hoạch triển khai từ Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

- Thoả thuận và tự nguyện của các cá nhân, gia đình và các tổ chức xã hội.

- Nhà trường tiếp nhận các nguồn ủng hộ và đóng góp tự nguyện của phụ huynh và các nhà hảo tâm. Thực hiện báo cáo công khai đúng quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh, lấy ý kiến thống nhất các khoản thu qua phiếu cá nhân.

- Lập kế hoạch công việc và lập dự trù kinh phí chi tiết để thực hiện. Thông qua cha mẹ học sinh và lấy ý kiến đóng góp vào các cuộc họp đầu năm học.

- Báo cáo UBND xã và Phòng Giáo dục & Đào tạo để xin chủ trương.

- Niêm yết công khai dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí đã huy động và kết quả thực hiện.

Nếu có thay đổi cần điều chỉnh nhà trường sẽ họp phụ huynh và xin ý kiến Quyết định đối với khoản thu trong năm học.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các khoản thu trong năm học 2020 - 2021 của Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà.

 

Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG

   - UBND xã Phúc Hà;

   - Phòng GD&ĐT TPTN;

   - Ban đại diện CMHS;

   - Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH&THCS PHÚC HÀ                          Độc lập – Tự do- hạnh phúc

 

  Số: 02/DT-TH&THCSPH                  TP.Thái Nguyên, ngày 29 tháng 9 năm 2020

 

DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU

NĂM HỌC 2020 - 2021

 

I. Các khoản thu theo quy định:

1. Tiền học phí:

          Mức thu: 20.000 đ/ học sinh/ tháng

 * Dự kiến thu:

          160 hs x 20.000 đ x 9 tháng = 28.800.000 đồng

  Trong đó:

        - 40% chi cải cách tiền lương theo quy định: 11.520.000 đồng

        - 60% chi các hoạt động tại đơn vị: 17.280.000 đồng

 * Dự kiến chi:

        - Chi 40% cải cách tiền lương:                11.520.000 đồng

        - Chi 60% chi các hoạt động tại đơn vị: 17.280.000 đồng

        Trong đó 60% chi:

          + Chi sửa chữa, mua sắm:    7.000.000 đồng

+ Chi phí cho thuê mướn:    5.000.000 đồng

+ Chi cho nghiệp vụ chuyên môn:  4.000.000 đồng

+ Chi khác:                                   1.280.000 đồng

                                       Tổng cộng chi:  28.800.000 đồng

 2. Tiền gửi xe đạp:

          Mức thu: 15.000 đồng/học sinh/ tháng

          * Dự kiến thu:

          180 hs x 15.000 đ x 9 tháng = 24.300.000 đồng

          * Dự kiến chi:

          Chi trả tiền công trông giữ xe: 9 tháng x 1000.000 đ x2 người =18.000.000 đ

          Chi nộp thuế:                               3.430.000 đồng

          Chi sửa chữa nhà xe: 2.870.000 đồng

                                      Tổng cộng chi: 24.300.000 đồng      

II. Các khoản thu thoả thuận:

 1. Tiền nước uống tinh khiết:

  

   *Dự kiến thu: Mức thu: 10.000 đ/ học sinh/ tháng (Thu từ tháng 10/2020 vì tháng 10 mới lắp máy lọc nước)

          Dự thu: 380 HS x 10.000 đ x 8 tháng  = 41.040.000 đồng

*Dự kiến chi:  

          Chi trả tiền nước uống tinh khiết cho công ty cung cấp: 41.040.000 đồng

2. Tiền học Tiếng Anh lớp 1.

* Dự kiến chi:

- Chi thù lao giáo viên dạy Tiếng Anh : 47.800 đ x 16 tiết x 9 tháng = 6.883.200 đồng

- Chi văn phòng phẩm, tài liệu cho GV: 676.800 đồng

Tổng dự chi : 7.560.000 đồng

* Dự kiến thu:  Dự kiến thu = Dự kiến chi – số tồn đầu kỳ

                         Dự kiến thu = 7.560.000– 0 = 7.560.000 đ

                   Tổng số học sinh khối 1là : 42 học sinh

                   Dự kiến mức thu 1 tháng

                   7.560.000 đ : 42 HS : 9 tháng = 20.000 đồng/ tháng

                   Mức thu: 20.000 đ/ học sinh/ tháng

3. Tiền học tin học lớp 3, 4, 5.

* Dự kiến chi:

- Chi lương giáo viên tin học: 2.500.000 đ x 9 tháng = 22.500.000 đồng

- Chi văn phòng phẩm, tài liệu cho GV tin học : 1.900.000 đồng

                                                Cộng dự chi : 24.400.000 đồng

* Dự kiến thu:  Dự kiến thu = Dự kiến chi – số tồn đầu kỳ

                         Dự kiến thu = 24.400.000 – 6.745.117 = 17.654.883 đ

                   Tổng số học sinh khối 3, 4, 5 là : 123 học sinh

                   Dự kiến thu 1 tháng

                   17.654.883 đ : 123 HS : 9 tháng = 15.948 đồng/ tháng

                   Mức thu: 16.000 đ/ học sinh/ tháng

4. Tiền ăn bán trú.(Chỉ thu đối với học sinh ăn bán trú)

* Dự kiến mức thu: 18.000 đồng/học sinh/xuất ăn (Tiền lương thực, thực phẩm : 15.000 đồng ; Tiền gas, dầu rửa bát, công nấu: 3.000 đồng).

 5. Tiền phục vụ bán trú. (Chỉ thu đối với học sinh ăn bán trú)

* Dự kiến chi 1 tháng:

- Chi trông trưa bán trú: 80.000 đ/ buổi x 16 bữa x  4 người  = 5.120.000 đồng

- Chi chỉ đạo chung về công tác bán trú (HT, HP) : 2 người x 1.200.000 đồng = 2.400.000 đồng

- Chi cho người trực giám sát bán trú (công đoàn, cấp ủy), kế toán bán trú, Thủ quỹ + y tế :

          600.000 đ x 4 người = 2.400.000 đồng

- Chi văn phòng phẩm, mua xà phòng giặt, nước xả vải, giấy vệ sinh phục vụ bán trú: 130.000 đồng

- Chi trả tiền điện bán trú (trích 5.000đ/ HS/tháng) : 670.000 đồng

                    Tổng dự chi: 10.720.000 đồng

(Nếu số lượng HS ăn bán trú tăng hoặc giảm thì sẽ điều chỉnh mức chi cho phù hợp)

* Dự kiến thu:  Số lượng học sinh ăn bán trú dự kiến 134 học sinh

           Dự kiến thu 1 tháng: 10.720.000 đ : 134 HS = 80.000 đồng

           Mức thu: 80.000 đồng/học sinh/tháng

6. Tiền cơ sở vật chất bán trú: (Chi thu đối với học sinh lớp 1 ăn bán trú)

* Dự kiến chi:

- Chi mua khăn mặt: 134 cái  x 15.000 đ = 2.010.000 đồng

- Chi mua gối: 80 cái x 25.000 đ  = 2.000.000 đồng

- Chi mua quạt treo tường và lắp đặt: 3 cái x 450.000 đ = 1.350.000 đồng

- Chi công tháo lắp điều hòa, vệ sinh bơm ga :  1.000.000 đồng

- Chi mua chăn đông : 9 cái x 300.000 đ = 2.700.000 đồng

- Chi mua chổi quét, chổi lau nhà : 700.000 đồng

- Để lại tiền tồn sang năm học sau mua khăn mặt, gối cho HS: 2.312.000 đ

                    Tổng chi: 12.072.000 đồng

* Dự kiến thu:  Dự kiến thu = Dự kiến chi – số tồn đầu kỳ

                        Dự kiến thu = 12.072.000 – 4.072.000 = 8.000.000 đ

                   Tổng số học sinh khối 1 là : 32 học sinh

                   Dự kiến thu :

                   8.000.000 đ : 32 HS = 250.000 đồng/ học sinh

                   Mức thu: 250.000 đ/ học sinh/ toàn khóa

 

III. Các khoản thu hộ:

  1. Tiền bảo hiểm y tế:

*Lần 1: Mức thu: 140.805 đồng (Thời gian bảo hiểm từ 01/10/2020 à 31/12/2020)

*Lần 2: Mức thu: 563.220 đồng (Thời gian bảo hiểm từ : 01/01/2021 à 31/12/2021)

          Hình thức thu: Bắt buộc đối với tất cả học sinh trừ học sinh con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh thuộc đối tượng khác đã có thẻ bảo hiểm y tế. Thu và nộp toàn bộ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên

          * Dự kiến thu:

          Lần 1: 38 học sinh  x 140.805 đ  =     5.350.590 đồng

          Lần 2 : 360 học sinh x 563.220 đ = 202.759.200 đồng

                                                Tổng : 208.109.790 đồng

          * Dự kiến chi:

- Chi nộp 100% s tiền BHYT thu được cho cơ quan BHXH : 208.109.790 đ

2. Quỹ Đội:

* Dự kiến chi:

  • Chi mua sổ sách, văn phòng phẩm, tài liệu đội, văn phòng phẩm: 2.000.000 đồng
  • Chi tổ chức trung thu cho học sinh : 3.500.000 đồng
  • Chi đại hội liên đội: 2.000.000 đồng
  • Chi quà tết cho HS thuộc hộ nghèo: 2.500.000 đồng
  • Chi cho các cuộc thi của Liên đội: 7.174.000 đồng
  • Chi mua báo đội: 3.000.000 đồng
  • Chi ủng hộ các chương trình của đội : 1.500.000 đồng

                    Tổng chi: 21.674.000 đồng

* Dự kiến thu:  Dự kiến thu = Dự kiến chi – số tồn đầu kỳ

                         Dự kiến thu = 21.674.000 – 5.743.900 = 15.930.100 đồng

                   Tổng số đội viên là : 266 học sinh

                   Dự kiến mức thu :

                   15.930.100 đ : 266 HS = 59.887 đồng/ học sinh

                   Mức thu : 60.000 đ/ đội viên/ năm học

V. Các khoản thu hộ - chi hộ:

1. Tiền tin nhắn điện tử

Mức thu: 40.000 đồng/học sinh/năm học

Hình thức thu: Thu theo năm học và nộp toàn bộ cho nhà cung cấp.

* Dự toán thu:

377 học sinh x 40.000 đồng = 15.080.000.000 đồng

* Dự toán chi:

- Chi nộp 100% số tiền sổ liên lạc điện tử thu được cho nhà cung cấp: 15.080.000 đồng

Trên đây là kế hoạch và dự toán thu – chi các khoản thu trong năm học 2020 - 2021 của Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà.

 

         NGƯỜI LẬP DỰ TOÁN                                      HIỆU TRƯỞNG

 

        

 

           Trần Thị Minh Huệ                                       Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 166
Hôm qua : 121
Tháng 10 : 1.821
Năm 2021 : 17.190