Wednesday, 25/11/2020 - 09:35|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Hà

Công khai quyết toán 2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

          PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG TH&THS PHÚC HÀ                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

    Số: 05/QĐ-TH&THCS PH                                        Phúc Hà, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018

của Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Xét đề nghị của bộ phận tài vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của Trường Tiểu học và THCS Phúc Hà (theo biểu số 02 đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các tổ, bộ phận trong đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu :VT,KT;

             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

              (Chữ ký, dấu)

 

 

 

 

 

 

             Nguyễn Thành Nguyên

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 27
Tháng 11 : 148
Năm 2020 : 4.335