Friday, 25/09/2020 - 14:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Hà

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1; lớp 6, trường TH&THCS Phúc Hà Năm học 2020 - 2021

PHÒNG GDĐT TP THÁI NGUYÊN                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH&THCS PHÚC HÀ                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /TB-TH&THCS                                                                    Phúc Hà, ngày  02 tháng 8 năm 2020           

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 1; lớp 6

 Trường TH&THCS Phúc Hà

Năm học 2020 - 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH&THCS PHÚC HÀ

 

       Căn cứ Quy chế Tuyển sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT,  ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của BộGDĐT;

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2019-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 646/KH-GDĐT, ngày 06/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;

        Căn cứ theo nhiệm vụ, năng lực của công chức, viên chức trong nhà trường.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 1; lớp 6 năm học 2020-2021 gồm các Ông (bà) có tên và chức vụ ( danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1; lớp 6 năm học 2020-2021

- Ra thông báo tuyển sinh lớp 1; lớp 6 năm học 2020-2021, gửi các đơn vị Mầm non cùng phối hợp thực hiện ngày 03/7/2020.

- Thực hiện tuyển sinh theo đúng Quy chế tuyển sinh.

- Xét tuyển và lập biên bản xét tuyển; niêm yết danh sách trúng tuyển.

- Báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GDĐT TP Thái Nguyên.

- Thời gian làm việc vào giờ hành chính: từ 7h30’ ngày 7/8/2020 đến hết 16h30’ ngày 10/8/2020

Điều 3. Các ông, bà có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GDĐT TP Thái Nguyên;

- Như điều 1, 3;

- Lưu:VT, CM.       

    

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 336
Năm 2020 : 3.761