Wednesday, 25/11/2020 - 09:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Hà

KẾ HOẠCH Về việc tuyển sinh lớp 1; lớp 6 trường TH&THCS Phúc Hà năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH

Về việc tuyển sinh lớp 1; lớp 6 trường TH&THCS Phúc Hà

 năm học 2020-2021

 

Căn cứ Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGD ĐT ngày 28/2/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của BộGDĐT;

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 790/SGDĐT-KTKĐCL 04/5/2020 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020- 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 646/KH-GDĐT, ngày 06/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên về Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Hướng dẫn số 666/HD-GDĐT ngày 08/5/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên Hướng dẫn tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021;

Căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị, mạng lưới trường lớp và yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn địa phương, Trường TH&THCS Phúc Hà lập Kế hoạch tuyển sinh năm học 2020-2021 như sau:

1. Mục đích yêu cầu:

Huy động 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi, chương trình Tiểu học vào lớp 1; lớp 6 (bao gồm tất cả học sinh khuyết tật còn đủ sức khoẻ).

Việc tuyển sinh phải đảm bảo công tác phát triển giáo dục tại địa phương, từng bước nâng cao chất lượng nhà trường và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. 

Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.

Việc tuyển sinh vào trường được tổ chức theo phương thức xét tuyển: Hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi, chương trình tiểu học và trong độ tuổi quy định.

2. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Lớp 1: Tuyển 02 lớp = 59 học sinh.

- Lớp 6: Tuyển 02 lớp = 56 học sinh

3. Đối tượng tuyển sinh:

- Lớp 1: Học sinh hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi.

- Lớp 6: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại trường Tiểu học và THCS Phúc Hà và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã Phúc Hà.

4. Địa bàn tuyển sinh:

Tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã Phúc Hà , thành phố Thái Nguyên.

5. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

 

- Lớp 1:

+ Tuyển 59 học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã Phúc Hà , thành phố Thái Nguyên.

- Lớp 6:

+ Xét tuyển 46 học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học Trường TH&THCS Phúc Hà  năm học 2019-2020.

+ Xét tuyển 10 học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học  năm học 2019-2020 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã Phúc Hà , thành phố Thái Nguyên.

 

6. Hồ sơ dự tuyển:

 

  • Lớp 1:

+ Đơn đăng ký dự tuyển lớp 1 (theo mẫu).

+ Giấy khai sinh (bản sao hợp lệ).

+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú (bản sao hợp lệ).

  • Lớp 6:

  - Đối với 46 học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học tại Trường TH&THCS Phúc Hà năm học 2019-2020: Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu).

- Đối với 10 học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2019-2020 có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã Phúc Hà , thành phố Thái Nguyên.

+ Đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu);

+ Học bạ hợp lệ (bản chính), có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học, hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

+ Giấy khai sinh hợp lệ (bản sao).

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng)

* Lưu ý: Cha mẹ học sinh nhận mẫu đơn đăng ký dự tuyển tại Trường TH&THCS Phúc Hà.

7. Thời gian, lịch làm việc: từ ngày 7/8/2020 đến hết ngày 10/8/2020.

TT

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

1

Từ 07/7/2020 đến 06/8/2020

- Tuyên truyền công tác tuyển sinh

- Phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển:

 

Các trường mầm non, tiểu học, THCS thành phố Thái Nguyên có HS trong độ tuổi tuyển sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn xã Phúc Hà

2

Từ 07/8/2020 đến 10/8/2020

- Thu hồ sơ đăng ký dự tuyển

+ Sáng: Từ 7h00’ đến 11h30’

+ Chiều: Từ 13h30’ đến 17h00’.

- Nhập danh sách và kiểm tra dữ liệu

Trường TH&THCS Phúc Hà

3

17h10’ ngày10/7/2020

Họp HĐTS xét duyệt kết quả tuyển sinh, phân lớp, hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh

Trường TH&THCS Phúc Hà

6

11/8/2020

Nộp báo cáo kết quả tuyển sinh và danh sách tuyển sinh (đã được phân chia theo lớp) về phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên.

Phòng GDĐT TP Thái Nguyên

7

12/8/2020

Công bố kết quả tuyển sinh.

 

Trường

TH&THCS Phúc Hà

         - Thông báo công khai công tác tuyển sinh tại nhà trường, trên website của nhà trường; Phối hợp với ban ngành đoàn thể, đơn vị khác trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Phúc Hà tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh và học sinh hiểu rõ ràng, đưa trẻ đến trường, nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh và học sinh trong việc tuyển sinh.

- Báo cáo UBND xã Phúc Hà về công tác tuyển sinh của nhà trường vào ngày 08/7/2020.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm 9 thành viên: Chủ tịch là Hiệu trưởng; 01 Phó Hiệu trưởng là Phó Chủ tịch; Thư ký (Giáo viên) và một số ủy viên: Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên có kinh nghiệm (có danh sách kèm theo).

- Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh đúng theo kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên, UBND xã Phúc Hà.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh.

- Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

- Báo cáo, duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên vào ngày 11/8/2020.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 của Trường TH&THCS Phúc Hà thành phố Thái Nguyên./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TPTN;

- UBND xã Phúc Hà;

- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thông báo công khai công tác tuyển sinh tại nhà trường, trên website của nhà trường; Phối hợp với ban ngành đoàn thể, đơn vị khác trên địa bàn, dưới sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã Phúc Hà tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh và học sinh hiểu rõ ràng, đưa trẻ đến trường, nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinh theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh và học sinh trong việc tuyển sinh.

- Báo cáo UBND xã Phúc Hà về công tác tuyển sinh của nhà trường vào ngày 08/7/2020.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm 9 thành viên: Chủ tịch là Hiệu trưởng; 01 Phó Hiệu trưởng là Phó Chủ tịch; Thư ký (Giáo viên) và một số ủy viên: Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên có kinh nghiệm (có danh sách kèm theo).

- Thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh đúng theo kế hoạch và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên, UBND xã Phúc Hà.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho công tác tuyển sinh.

- Tiếp nhận khiếu nại, giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

- Báo cáo, duyệt kết quả tuyển sinh với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên vào ngày 11/8/2020.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021 của Trường TH&THCS Phúc Hà thành phố Thái Nguyên./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT TPTN;

- UBND xã Phúc Hà;

- Lưu: VT, CM.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Lan

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ PHÚC HÀ

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 27
Tháng 11 : 148
Năm 2020 : 4.335