Sunday, 24/10/2021 - 15:11|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phúc Hà

Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2017

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TPTN

TRƯỜNG THCS PHÚC HÀ


Số: 03 /KH- THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Phúc Hà, ngày 01 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM HỌC 2017 -2018

Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã Phúc Hà số 21 ngày 29 tháng 7 năm 2017 và Trọng tâm công tác tháng 10 số: 1011/PGD&ĐT-THCS ngày 26/9/2017 của phòng giáo dục và đào tạo Thành phố Thái Nguyên;

 Tiếp tục thực hiện đề án giáo dục  của Thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường THCS Phúc Hà triển khai và thực hiện chương trình công tác tháng 10 năm học 2017-2018:

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG  10 / 2017

 1. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM.
 1. Hoàn thiện các loại hồ sơ sổ sách đầu năm theo quy định.
 2. Tố chức bồi dưỡng đội tuyến học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.
 3. Tham dự Liên hoan Tiếng hát người giáo viên chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam, theo Ke hoạch số 932/KH-GDĐT ngày 06/9/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
 4. Tham dự Hội khỏe Phù đống cấp thành phố.
 5. Tổ chức chuyên đề sinh hoạt cụm chuyên môn “Dạy học theo chủ đề tích họp”.
 6. Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng xã/phường tố chức “Tuân lê hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017, theo Công văn số 988/GDĐT-GDTX ngày 19/9/2017 của của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố.
 7. Công tác kiểm tra:

              Đón đoàn kiểm tra đầu năm, kiểm tra chuyên đề các nhà trường.

             Đón đoàn kiểm tra công nhận phổ cập, xóa mù chữ tại  xã, phường.

 8. Hoàn thành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Đại hội công đoàn; tố chức đăng kí thi đua năm học 2017-2018 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
 1. Tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia.

       10. Tổ chức thi giảng cùng với cụm chuyên môn .

       11. Hoàn thiện hồ sơ chuyển ngạch viên chức, đề án vị trí việc làm nộp phòng nội vụ


 

II. KẾ HOẠCH TỪNG TUẦN.

Kế hoạch tuần  :1

(Tõ  Ngµy 02 Th¸ng 10 N¨m 2017 ®Õn  : Ngµy 8 Th¸ng 10 N¨m 2017)

 

Thø

 

Ngµy

 

Néi dung c«ng t¸c

 

Ng­êi trùc

 

 

2( 02/10)

Chào cờ, giao ban, triển khai công tác tuần(Nguyên)

Học tập chính khóa theo PPCT

Khai mạc tuần lễ học tập suốt đời

 

 

 

Nguyên

 

 

 

 

 

3(03/10)

Học tập chính khóa theo PPCT

13h30 điều chỉnh số liệu PCGD

Nộp báo cáo đầu năm cho thanh tra

 

 

 

Chiến

 

 

 

 

4(04/10)

Học tập chính khóa theo PPCT

Lớp 8 học tự chọn tin học (Chiến trực)

Báo cáo dạy nghề cho Giang

 

 

Nguyên

 

 

 

 

 

5(5/10)

Đại hội liên đội

14h30 tập huấn công tác thi đua (Nguyên)

16h- 17h họp trưởng đoàn văn nghệ công đoàn họp HĐSP

 

 

 

Chiến

 

 

 

 

6(6/10)

Học tập chính khóa theo PPCT.

Nộp báo cáo GDCD cho Đ/C Giang

 

 

 

Nguyên

 

 

 

 

7(7/10)

 

Học tập chính khóa theo PPCT.

Nộp kế hoạch CNTT cho PGD

 

 

 

Chiến

 

 

 

CN(8/10)

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch tuần  :2

 (Tõ  Ngµy9 Th¸ng 10 N¨m 2017 ®Õn  : Ngµy15 Th¸ng 10 N¨m 2017)

 

Thø

 

Ngµy

 

Néi dung c«ng t¸c

 

Ng­êi trùc

 

 

2( 9/10)

Chào cờ, giao ban , triển khai công tác tuần

Học tập chính khóa theo PPCT

Hoàn thiện hồ sơ PCGD

Chiều 14h: Duyệt chuyên đề cum CM

Nộp Báo cáo Emits

 

 

Nguyên

 

 

 

 

 

3(10/10)

Học tập chính khóa theo PPCT

Nộp Báo cáo học tập suốt đời

14h Họp PGD( Nguyên)

14h: Toàn trường lao động

 

 

 

Chiến

 

 

 

 

4(11/10)

Sáng học tập chính khóa theo PPCT

Nộp các báo cáo cho PGD

Chiều học tự chọn tin học

 

 

Nguyên

 

 

 

 

 

5(12/10)

Học tập chính khóa theo PPCT.

Chuẩn bị lễ đài

14h Sinh hoạt cụm chuyên môn . Triển khai chuyên đề “ Giáo dục kỹ năng sống”

 

 

 

Chiến

 

 

 

 

6(13/10)

Học tập chính khóa theo PPCT.

14h Đại hội liên đội

 

 

Nguyên

 

 

 

 

7(14/10)

Học tập chính khóa theo PPCT

 

 

 

Chiến

 

 

CN(15/10)

 

Tham dự hội thi: “ Tiếng hát người giáo viên” cấp thành

 

 

 

 

 

Kế hoạch tuần  :3

 (Tõ  Ngµy 16 Th¸ng 10 N¨m 2017 ®Õn  : Ngµy22 Th¸ng 10 N¨m 2017)

 

Thø

 

Ngµy

 

Ni dung c«ng t¸c

 

Ng­êi trùc

 

2 (16/10)

Chào cờ, giao ban, triển khai công tác tuần(Nguyên)

Nộp báo cáo tài chinh trước 11h( Huệ)

Nộp đăng ký thi đua cho Đ/c Giang

Nhập đăng ký thi đua cá nhân trên phân mềm thi đua của tỉnh( Long)

 

 

Nguyên

 

 

 

 

 

3(17/10)

Học tập chính khóa theo PPCT

Chiu : Làm hồ sơ PCGD

 

 

 

Chiến

 

 

 

 

4(18/10)

Học tập chính khóa theo PPCT

Ca nhân nộp hồ sơ chuyển ngạch cho Đ/C Nguyên

Chiu : Làm hồ sơ PCGD

 

 

Nguyên

 

 

 

 

 

5(19/10)

Học tập chính khóa theo PPCT

Nộp các danh sách: PCCC ( cho Đ/c Nghĩa)

Nộp kế hoạch kiểm tra nội bộ: cho Đ/c Luận

Nộp hồ sơ chuyển ngạch viên chức : cho Đ/C Hiền

Sửa máy in máy tính

Chiu : Nộphồ sơ PCGD cho trường tiểu học

 

 

 

Chiến

 

 

 

 

6(20/10)

Học tập chính khóa theo PPCT.

Sửa máy in máy tính- chuyển đèn chiếu lowps9 sang lớp 6

Nộp báo cáo tháng,

 

 

 

Nguyên

 

 

 

 

7(21/10)

Học tập chính khóa theo PPCT.

Dự đón chuẩn Hương sơn: Nguyên

 

 

Chiến

 

 

 

 

CN(22/10)

 

 

 

 

 

 

 

Kế hoạch tuần  :4

 (Tõ  Ngµy23 Th¸ng 10 N¨m 2017 ®Õn  : Ngµy 29 Th¸ng 10 N¨m 2017)

 

Thø

 

Ngµy

 

Néi dung c«ng t¸c

 

Ng­êi trùc

 

 

2( 23/10)

Chào cờ, giao ban , triển khai công tác tuần( Chiến)

Đăng ký thi giảng tiết tự chọn tại trường

Học tập chính khóa theo PPCT

8h dự kiểm tra PCGD tại TH: Nguyên, Chiến, Huyền

8h Thẩm định hồ sơ chuyển ngạch viên chức tại PGD( Nguyên xong về dự kiểm tra PCGD

 

 

Dung

 

 

 

 

3(24/10)

Học tập chính khóa

Dự giờ thao giảng ( Nếu có)

Dự tập huấn PCCC : Chiến, Long, Bắc

 

 

 

 

Nguyên

 

 

 

 

4(25/10)

Sáng học tập chính khóa theo PPCT

Các Đ/C dự thi nộp SSKN.

Dự giờ thao giảng ( Nếu có)

Chiều học tự chọn tin học

 

 

 

Nguyên

 

 

 

 

 

5(26/10)

Học tập chính khóa theo PPCT.

Họp hiệu trưởng ( Nguyên)

Dự giờ thao giảng ( Nếu có)

13h 30 Kiểm tra năng lực thi GVG cơ sở

 

 

 

 

Chiến

 

 

 

 

6(27/10)

Học tập chính khóa theo PPCT.

Dự giờ thao giảng ( Nếu có)

Chấm SKKN

 

 

 

Nguyên

 

 

 

 

7(28/10)

Học tập chính khóa theo PPCT.

Dự giờ thao giảng ( Nếu có)

Tổng hợp kết quả giờ dạy tự chọn và kết quả SKKN, điểm lý thuyết nộp cụm CM vào 30/10

 

 

 

Chiến

 

 

 

 

CN(29/10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH, Phụ trách CM, CĐ(để chỉ đạo);

- Các tổ, nhóm chuyên môn (để thực hiện);

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thành Nguyên

 

Tác giả: admin
Nguồn: thcsphucha.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 166
Hôm qua : 121
Tháng 10 : 1.821
Năm 2021 : 17.190